Naventi Fonder AB
Tisdag, 8 januari 2019

Månadsrapportering december 2018

Förvaltarkommentar

Aktier
Riskaptiten mattades av under december månad och det efterlängtade julrallyt uteblev. Marknadens oro för en vikande konjunktur tog överhand och samtliga världsbörser pressades på nedsidan. I svenska kronor backade det amerikanska indexet Nasdaq Composite med -12%, japanska Topix -9%, svenska OMXS30 -7%, europeiska Euro Stoxx 600 -6% samt kinesiska Hang Seng föll -5%.

Decemberutvecklingen på världens börser går till historien som en av de sämsta under lång tid. När man ser till bolagens värderingar har marknaden nu tagit höjd för en rad av oroligheter, som t.ex. svagare konjunktur, penningpolitisk åtstramning, Brexit och handelskonflikter mellan USA och Kina, vilket skapar bra ingångsnivåer. Detta innebär således att eventuella framsteg inom dessa orosmoln får positiv påverkan på bolagens värderingar och aktiekurser. Detta scenario fick vi ett smakprov på efter månadens slut under fredagshandeln den 4 januari 2019, där Kina lättade på kapitalkraven, samtidigt som det var positiva tongångar mellan USA och Kina inför kommande handelssamtal, vilket fick det amerikanska indexet Nasdaq Composite att stiga kraftigt.

Vi ser en begränsad nedsida med en tilltalande belöning för risk och stabil fundamenta, med makroindikatorer som påvisar fortsatt expansion, samtidigt som vi har en rekordlåg arbetslöshet globalt. Vår strategi med exponering mot bolag som drivs av strukturell tillväxt bibehålls, då vi ser en stark långsiktig efterfrågan av dessa produkter och tjänster, som t.ex. elektroniska betalningslösningar, e-handel och kommunikation. Samtidigt har vi under december genomfört förändringar och ökat exponeringen mot stabila värdebolag med tilltalande direktavkastning inom sjukvård/hälsa samt miljöfokuserade bolag, för att generera en robust portfölj som är motståndskraftig mot ett volatilt börsklimat.

Räntor & Valutor
Den europeiska centralbanken, ECB, lämnade räntan oförändrad och meddelade samtidigt att man kommer avsluta stödköpen vid årsskiftet vid sitt möte i december. Såväl USA centralbank som den svenska Riksbanken höjde räntan i december. Den svenska kronan stärktes något mot såväl dollarn som euron under december.

Överlag gick kreditspreadarna isär ytterligare under december, vilket har påverkat värderingen av företagsobligationer negativt. I euro har detta gradvis skett under hela 2018, främst beroende på att den Europeiska centralbanken vid årsskiftet 2018/19 avslutade sitt stimulansprogram som innehöll köp av obligationer och därmed minskade efterfrågan på obligationer. Dock avslutades månaden med en mer positiv stämning på euromarknaden. Inte minst syns det i italienska räntor som sjönk ytterligare under månaden.

På den svenska kreditmarknaden var det fortsatt köparens marknad, vilket kan härledas till utflöden från fonder samt att likviditeten är lägre än normalt i samband med årsskiftet. Marknaden för företagsobligationerna ser nu mer gynnsam ut än under 2018, då det skett en korrigering i prissättningen av obligationerna. Då bolagen har fortsatt god intjäning, ser vi bra möjligheter för att de ska utvecklas positivt i nuvarande marknadsmiljö.

Månadsrapport för respektive fond finner du till höger.

Stockholm den 8 januari 2018

Förvaltarteamet
Naventi Fonder

Avkastning 2018

Fond
Företagsobl.
Def. Flex
Bal Flex
Off. Flex
OMX index
MXWO [SEK]
Mtd
-0.8%
-2.9%
-6.6%
-9.2%
-7.0%
-9.8%
Ytd
-3,4%
-5.2%
-7.5%
-9.4%
-10.7%
-2,5%

Månadsrapporter

Naventi Global Företagsobligationsfond

Naventi Defensiv Flex

Naventi Balanserad Flex

Naventi Offensiv Flex