Naventi Fonder AB
Tisdag, 8 januari 2019

Förvaltarkommentar

Summering av 2018
2018 har varit ett år med högre volatilitet på världens börser, ökad geopolitisk aktivitet samt penningpolitisk åtstramning. Diskussionerna gällande handelsavtal mellan USAs Donald Trump och Kinas ledare Xi Jinping har varit intensiva och präglat sista halvåret samtidigt som USAs centralbank, FED, genomfört kvartalsvisa räntehöjningar för att minimera risken för en överhettning i den starka amerikanska ekonomin. I Europa har marknadsfokus legat på stundande Brexit-förhandlingar, Italiens budgetunderskott och den Europeiska centralbankens besked om att avsluta stödköpen, för att under nästa år försöka höja styrräntan.

På bolagsnivå har vinsterna och omsättningen överlag haft en stark utveckling, samtidigt som den starka makroekonomiska datan mattades av mot årets slut. Svenska Riksbanken höjde räntan i december för första gången på över 7 år med 0,25% till en ränta på -0,25%, samtidigt skjuts förhandlingarna gällande en regeringsbildning fram till nästa år. Sammantaget har den svenska kronan pressats på nedsidan under året, men räntehöjning i december stärkte kronan något. Den amerikanska dollarn har stärkts avsevärt under året till följd av Donald Trumps skattelättnader, vilket gynnat landets aktivitet och arbetslösheten noteras på rekordlåga 3,7%.

Årets sista kvartal på världens börser går till historien som det svagaste sedan år 2008, samtidigt har bolagen aldrig redovisat så höga vinster som nu och arbetslösheten globalt noteras på rekordlåga nivåer och ett flertal produktivitetsindikatorer pekar på tillväxtfas.

Fondernas utveckling
Våra fonder utvecklades negativt under 2018, då aktiemarknaderna i framförallt USA och Europa backade rejält under årets sista månader. Sättningen härleds bl.a. till oron i marknaden för en svagare konjunktur, penningpolitiska åtstramningar och handelskonflikter mellan USA och Kina.

På sektornivå har teknologisektorn gynnats av en stark expansion och sett till fondernas enskilda aktieinnehav återses Amazon i topp, med en avkastning på 39% på årsbasis i svenska kronor räknat, följt av Mastercard, Salesforce, Servicenow och Adidas. På obligationssidan kom störst positivt bidrag från Nordea. De aktier i botten som bidragit negativt till fondernas utveckling har varit den italienska banken Unicredit (-33%) och FedEx Corporation. På obligationssidan har negativt bidrag kommit från de globala obligationsinnehaven i finanssektorn utgivna i amerikanska dollar och euro (HSBC och Societe Generale).

Vi har under årets sista kvartal ökat aktieexponeringen mot USA och Norden och minskat aktieexponeringen mot tillväxtmarknader och övriga Europa. Historiskt sett har dagens nivåer och stundande bolagsvärderingar varit goda ingångsnivåer och signalerat köpläge. Marknaden har prisat in mycket negativa utfall i dagens värderingar och minsta positiva framsteg skapar kraftiga rekyler på uppsidan. Detta innebär att vi ser positivt på utvecklingen under 2019, då Kina inför stimulanser samt att det pågår handelsdiskussioner mellan stormakterna USA och Kina i positiv anda.

Nedgången på marknaden har skapat intressanta köplägen, vilka vi har utnyttjat genom att fortsätta med vår investeringsfilosofi att investera i bolag med strukturell tillväxt, som historiskt levererat god avkastning över tid trots orosmoln på de globala marknaderna. Samtidigt har vi ökat exponeringen mot stabila värdebolag med tilltalande direktavkastning, exponering mot hälso-/sjukvårdssektorn samt miljöfokuserade bolag, för att generera en robust portfölj som är motståndskraftig i ett volatilt börsklimat.

Framtida strategi
Vi ser under 2019 en potential i USA där USAs centralbank kan få det svårt att genomföra de kommande räntehöjningarna som har signalerats, samtidigt som landets tillväxt fortsatt är god, även om vi skulle se en mildare inbromsning. Inom Europa ser vi fler geopolitiska orosmoln, men vissa aktier har enligt vår vy straffats för hårt, vilket genererat attraktiva värderingar, med tilltalande uppsida.

Vi ser även positivt på bolag i tillväxtmarknader, vilka enligt vår mening har straffats för hårt av marknaden, där exempelvis kinesiska aktier handlas kring 5-års lägsta värderingar. Marknaden har enligt vår mening redan prisat in en inbromsning av landets bruttonationalprodukt, samtidigt som Kina förbereder stimulanser, vilket gynnar aktiemarknaden framöver.

Stockholm den 8 januari 2019

Förvaltarteamet
Naventi Fonder

Avkastning

Fond
Glob.Obl.
Defensiv Flex
Bal. Flex
Off. Flex
2018
-3.4%
-5.2%
-7.5%
-9.4%


Tillgångslag - allokering

Tillgångsslag
Aktier
Tillväxtmark.
USA
Europa
Norden

Räntor
Duration
High Yield
Inv. Grade
Viktning
Övervikt
Övervikt
Undervikt
Undervikt
Övervikt

Undervikt
Kort
Normalvikt
Normalvikt


Fondernas allokering

Fond
Defensiv Flex
Balanserad Flex
Offensiv Flex
Aktier
27%
66%
98%
Räntor
73 %
34 %
2 %