Naventi Fonder AB
Onsdag, 10 juli 2019

Förvaltarkommentar

Aktier
Årets andra kvartal inleddes med kraftigt stigande börser, då de flesta bolagsrapporterna från årets första kvartal var betydligt starkare än väntat. Av våra aktieinnehav noterade vi att omkring 75% av bolagen redovisade en omsättning som var i linje eller över våra förväntningar. Efter den kraftiga uppgången i april föll börserna tillbaka något och marknadsfokus riktades mer mot geopolitik, handelsavtal och besked från centralbanker.

Våra fonder har utvecklats positivt under årets andra kvartal. Bäst har Naventi Offensiv Flex presterat med en uppgång om 3,3% under andra kvartalet och 22,8% sedan årsskiftet. På regionnivå har amerikanska och europeiska aktier bidragit mest positivt till fondernas avkastning. På bolagsnivå finner vi de europeiska bolagen Wirecard och Louis Vuitton i topp, samt de amerikanska bolagen Coupa Software och Shopify med en uppgång om 39,4%, respektive 45,5% under kvartalet. Avkastningssiffrorna är i svenska kronor räknat.

Vad gäller tillgångsallokering har vi fortsatt relativt hög likviditet för att kunna köpa i långsiktigt attraktiva bolag vid en eventuell sättning. Många orosmoln kvarstår, exempelvis Brexit och handelskonflikten mellan Kina och USA. Vi ser en risk för kortsiktig turbulens, men samtidigt utvecklas bolagen bra - de låga och fallande räntenivåerna gynnar slutkonsumenten, som fortsatt visar på stark köpkraft.

När vi blickar framåt ser vi fortsatt god potential för 2019, då bolagsledningarnas framtidstro är relativt positiv. Merparten av bolagen växer i såväl omsättning som redovisad vinst. På regionnivå ser vi alltjämt värde i amerikanska och kinesiska bolag, då dessa länder även har möjlighet att stimulera marknaden vid en fortsatt konjunkturförsvagning.

Räntor
Kreditmarknaden visade under andra kvartalet överlag på en positiv och ökad riskvilja, vilket speciellt gynnat våra ränteplaceringar i svenska och norska kronor. Dock avtog riskviljan på kreditmarknaden i maj – främst i obligationer utgivna i amerikanska dollar och euro. Trots detta lyckades vi ha en positiv avkastning i räntedelen då vi strategiskt placerat en övervägande del i obligationer noterade i svenska kronor.

Kvartalet avlutades med uttalanden från både USAs centralbank och Europeiska centralbanken (ECB) att inte höja räntorna samt att ytterligare stimulera ekonomin, vilket följts upp av en positiv riskvilja på kreditmarknaden.

Obligationerna utgivna av SBB och Kungsleden gick starkast under perioden, då de fick höjd rating under kvartalet och därmed gick från High Yield (BB+) till Investment Grade (BBB-). Det blev således en rejäl omprisning på de beskeden och således påverkade avkastningen positivt. Denna förvaltningsstrategi – att köpa obligationer som ligger på gränsen till Investment Grade – visar sig sålunda vara lönsam.

Under de närmaste två till tre månaderna tror vi att obligationer utgivna i svenska kronor kommer att ha en gynnsam utveckling. Anledningen är att sommaren betyder få emissioner och således litet utbud. Samtidigt finns det inget som talar för större utflöden ur räntefonder vilket ger en positiv utbud/efterfråga korrelation. Obligationer utgivna i svenska och norska kronor har inte heller gått lika starkt som euroobligationer sen ECBs senaste möte för några veckor sen och därför ser obligationer utgivna i svenska och norska kronor köpvärda ut för tillfället.

Mycket fokus kommer ligga på ECBs möte den 25 juli. Eftersom makrosiffror fortsätter komma in svagt förväntar sig marknaden att ECB kommer behöva sänka räntan samt sjösätta ett nytt stimulansprogram. Det är troligtvis för tidigt att det sker redan i juli, men ECB kommer med stor sannolikhet ha en mer detaljerad tidsplan då. Så länge man har den förväntansbilden blir det svårt för marknaden att sälja av för mycket. Samtidigt är tillväxten svag i euroland, vilket gör att investerare föredrar lägre risk avseende obligationer utgivna i euro. Detta är något vi sett senaste månaden, men som vi tror kommer fortsätta under sommaren.

Stockholm den 10 juli 2019

Förvaltarteamet
Naventi Fonder

Avkastning

Fond
Global Obl.
Defensiv Flex
Bal. Flex
Off. Flex

Q2
1,45%
1,69%
2,53%
3,31%
2019
4,0%
7,7%
15,8%
22,8%

Tillgångslag - allokering

Tillgångsslag
Aktier
Tillväxtmark.
USA
Europa
Norden

Räntor
Duration
High Yield
Inv. Grade
Viktning
Undervikt
Övervikt
Undervikt
Undervikt
Övervikt

Övervikt
Kort
Undervikt
Övervikt


Fondernas allokering

Fond
Defensiv Flex
Balanserad Flex
Offensiv Flex
Glob. Föret.
Aktier
20
50
92
0


Räntor
80
50
8
100