Naventi Fonder AB
Tisdag, 8 oktober 2019

Förvaltarkommentar

Aktier
Årets tredje kvartal inleddes med en positiv börsreaktion som kan härledas från G20-mötet samt lugnande uttalanden från Donald Trump och Xi Jinping avseende den pågående handelskonflikten mellan USA och Kina. De stigande börserna föll dock tillbaka något under augusti till följd av geopolitiska händelser, svaga makrosiffror och en invertering av den amerikanska avkastningskurvan. I september meddelade Europeiska centralbanken och USAs centralbank sina respektive räntesänkningar, som resulterade i en positiv börsreaktion.

Samtliga av våra fonder har utvecklats positivt under årets tredje kvartal. Bäst har Naventi Offensiv Flex presterat med en uppgång om 2,5% under tredje kvartalet och 25,9% sedan årsskiftet. På regionnivå har amerikanska och nordiska aktier bidragit mest positivt till fondernas avkastning. På bolagsnivå noterade vi att omkring 80% av våra portföljbolag rapporterade under sommaren en omsättning i linje eller över förväntan. De amerikanska bolagen Alphabet Inc. och Apple Inc. har bidragit mest till fondernas utveckling under kvartalet med en avkastning om 18,8% respektive 21,53%. Däremot var det sydkoreanska bolaget Naver Corp följt av amerikanska Lam Research som avkastade mest under det tredje kvartalet med en avkastning om 44,2% respektive 31,5%. Avkastningssiffrorna är i svenska kronor räknat.

Med anledning av de svaga europeiska makrosiffrorna har vi fortfarande undervikt mot Europa. Marknaden har nyligen upplevt en sektorrotation, vilket bland annat syns i form av att flera cykliska bolag har haft en relativt svag kurstillväxt den senaste tiden. De geopolitiska orosmolnen kvarstår, inte minst Donald Trumps uttalande om att införa tullar mot europeiska fordon.

Trots den kortsiktiga turbulensen på marknaden – där bland annat volatilitetsindexet VIX återigen närmat sig 20 strecket – redovisar merparten av våra portföljbolag god omsättning och bra tillväxt. På regionnivå ser vi alltjämt värde i framförallt amerikanska bolag, där ett flertal av bolagen byggt upp en betryggande nettokassa och samtidigt finns stimulansåtgärder att nyttja om konjunkturen viker ytterligare.

Räntor och valutor
Under sommaren var det låg aktivitet på obligationsmarknaden och det var få nyemissioner av obligationer. Kreditspreaden, dvs. skillnaden i pris mellan obligationer som har samma löptid men olika kreditvärdighet, ökade kortsiktigt under juli för att sedan gå samman igen. Trots inverterade avkastningskurvor i USA, då den amerikanska 10 års räntan var lägre än 2 års räntan, och sämre makrodata överlag, har riskviljan sammantaget varit god för företagsobligationer.

I september meddelade den svenska Riksbanken att de lämnar räntan oförändrad, men räknar fortfarande med en höjning under slutet av året eller under första kvartalet 2020. Förutom Europeiska centralbankens, ECB, räntesänkning meddelades även att ECB ska återuppta stimulansprogrammet genom att köpa obligationer för 20 miljarder euro per månad så länge som inflationen är under 2%. Detta har lett till att efterfrågan för långa räntepapper har ökat. Norge har dock gått emot strömmen och valt att höja räntan med 0,25%.

Fondernas innehav i obligationer utgivna av HSBC och Aroundtown gick starkast under kvartalet med en avkastning om 13,0% respektive 6,6% räknat i svenska kronor. Under kvartalet har vi deltagit i ett antal nyemissioner, bland annat har vi köpt gröna obligationer utgivna av Stockholm Exergi och Fabege.

Under det kommande kvartalet tror vi att obligationer utgivna i svenska kronor kommer att ha en gynnsam utveckling. Den främsta anledningen till detta är den höga värderingen på obligationer i euro samt att europeiska makrosiffror fortsätter att komma in svagt. Tillväxten är även fortsatt svag i Europa och vi har under det tredje kvartalet sett hur investerare föredrar lägre risk gällande obligationer utgivna i euro.

Stockholm den 8 oktober 2019

Förvaltarteamet
Naventi Fonder

Avkastning

Fond
Glob.Obligation
Defensiv Flex
Balanserad Flex
Offennsiv Flex
Kvartal 3
1.4%
1.1%
1.6%
2.5%
2019
5.4%
8.9%
17.7%
25.9%

Tillgångslag - allokering

Tillgångsslag
Aktier
Tillväxtmark.
USA
Europa
Norden

Räntor
Duration
High Yield
Inv. Grade
Viktning
Undervikt
Övervikt
Normalvikt
Undervikt
Övervikt

Övervikt
Kort
Normalvikt
Normalvikt


Fondernas allokering

Fond
Defensiv Flex
Balanserad Flex
Offensiv Flex
Glob. Föret
Aktier
21 %
51 %
94 %
0 %
Räntor
79 %
49 %
6 %
100 %