Naventi Fonder AB
Torsdag, 16 juli 2020

Förvaltarkommentar

Fondernas utveckling
Samtliga av våra fonder utvecklades positivt under årets andra kvartal, då världens ekonomier så sakteligen öppnade upp och det fanns en positiv riskvilja i marknaden med bl.a. förhoppningar om ett vaccin mot Covid-19. Av våra fonder har Naventi Offensiv Flex presterat bäst med en uppgång om 23,29% under kvartalet, att jämföra med fondens jämförelseindex, vilket noterar en uppgång om 10,78% under motsvarande period. På sektornivå har bolag inom informationsteknologi fortsatt att gynnas av "den nya ekonomin" där flertalet har fortsatt att arbeta hemifrån. Sett till fondens enskilda aktieinnehav återses återigen Amazon i topp.

Aktier
På rapportfronten överraskade teknik- och kommunikationssektorn positivt, där en accelererande trend bekräftades i samband med Covid-19. Microsoft, som är ett av fondernas största innehav, har varit en klar vinnare under viruspandemin och det förändrade samhället. Kommentaren från bolagets vd Satya Nadella summerar utvecklingen väl "Vi har sett två års digital transformation på två månader".

Attraktiv utveckling noterades även inom sjukvårdssektorn, där NovoNordisk redovisade bra räkenskaper och påverkades positivt av att kunderna har bunkrat diabetes- och insulinprodukter.

Flertalet bolag har varit skickliga på att manövrera verksamheterna i Covid-19-tider, där t.ex. den svenska värmepumpstillverkaren Nibe kompenserade svagare segment (fordonsindustrin) med mer aktivitet inom mindre konjunkturkänsliga kunder/sektorer.

De bolag som bidragit mest till fondernas avkastning är Amazon.com Inc, Apple Inc och Facebook, med en avkastning om 32,1%, 34,2%, respektive 27,1%. Fabege AB, Medtronic PLC och Moncler SPA bidrog negativt, med en avkastning om -13,3%, -4,5%, respektive -2,2%. Samtliga avkastningssiffror är räknat i svenska kronor och inkluderar eventuell utdelning.

Vi har bibehållit undervikt mot europeiska bolag och undviker fortsatt klassiska banker i Norden, USA och Europa, där vi befarar stigande kreditförluster under hösten. Vi är fortsatt optimistiska till den amerikanska tekniksektorn, där merparten av våra portföljbolag har stabila kassor och påvisar god tillväxt- och lönsamhetsnivå. Detsamma gäller tillväxtmarknader, där vi bibehåller övervikt mot Kina som ligger längre fram i viruscykeln och bolagsvärderingarna ser attraktiva ut.

Räntor och valutor
Årets andra kvartal präglades av fortsatt fokus på pandemin och dess konsekvenser för världens ekonomier. Men efter första kvartalets turbulenta avslutning, blev det en rejäl rekyl uppåt under andra kvartalet. Den största anledningen till att marknadernas riskvilja steg var penning- och finanspolitiska åtgärder. Världens centralbanker, inklusive Sveriges Riksbank, har tillfört enorma summor för att hålla nere räntenivåerna. Förutom statsobligationer köper man även företagsobligationer för att bolagens finansieringskostnader inte skall bli för höga. Bland annat har USAs centralbank, FED, en kreditfacilitet som tillåter köp av företagsobligationer till ett värde av 750 miljarder USD. Många andra centralbanker har sjösatt liknande faciliteter, vilket varit en bidragande orsak till att dessa obligationer har haft en gynnsam utveckling under andra kvartalet 2020. Även finanspolitiken har bidragit där stora åtgärder görs för att mildra pandemins påverkan på arbetslösheten och BNP-tillväxten.

Vi har under andra kvartalet köpt företagsobligationer inom ocykliska sektorer. Vi har som tidigare även lagt stor vikt till bolagens kassaflöden och ägarbild. Det har gjort att vi har ökat vår andel med bolag som har bättre kreditbetyg, så kallade Investment Grade. De sektorer vi har störst exponering mot är fastighetsbolag och bank. När det gäller fastighetsbolag har vi fokuserat mest mot fastighetsbolag inom bostäder (hyresrätter), där vi ser en mindre påverkan av den ekonomiska nedgången. Vi föredrar också de större bolagen, som har möjlighet att finansiera sig i olika valutor.

När det gäller banker ser vi den attraktivaste kreditrisken i de stora nordiska bankerna. De är välkapitaliserade och har ingen direkt exponering mot länderna i Europa, såsom exempelvis Italien, där man kan förvänta sig stora kreditförluster efter viruspandemin. De flesta nordiska bankerna har även ställt in sina utdelningar, vilket är positivt för obligationsägarna då bolagens likviditet stärks. Bankerna spelar även en väldigt viktig roll för den ekonomiska återhämtningen i form av kreditgivare. Detta gör att bankerna mer än någonsin kommer hållas under armarna av centralbankerna, om det skulle behövas.

Framöver kan vi förvänta oss att centralbankerna kommer fortsätta hålla räntan extremt låg och tillföra de resurser som krävs för att ha finansiell stabilitet. Politikerna kommer även att fortsätta med åtgärder för att stödja en ekonomisk återhämtning. Detta bör vara ett gynnsamt klimat för företagsobligationer, men det finns en fortsatt stor osäkerhet i marknaden. Så länge vi inte fått ett vaccin mot Covid-19, kommer risken finnas för en ”andra våg”. Dessutom har vi ett amerikanskt val i slutet på året som kan få marknaderna på sämre humör. Den ökade arbetslösheten i spåren av pandemin leder också ofta till att gynna så kallade missnöjespartier, vilket kan skapa nationella spänningar inom politiken.

Så även om det mesta ser betydligt bättre ut än vi befarade i slutet av första kvartalet, inte minst på grund av vetskapen att centralbankerna gör ”whatever it takes” kommer vägen inte vara rak. Vi har därför en fortsatt väl tilltagen kassa i fonderna för att kunna köpa obligationer för det fall priserna kommer ner. Samtidigt är vi övertygade om att våra val av bolag, sektorer och den geografiska spridning ett globalt mandat medför, kommer gynna våra fonders obligationsinnehav.

Kvartalsbreven upphör
Framöver kommer kvartalsbreven att upphöra. Vi kommer att informera om respektive fonds utveckling varje månad genom månadsbrev/månadsrapporter som publiceras på vår hemsida samt skickas ut per e-post. För att få våra månadsbrev/månadsrapporter per e-post, vänligen skicka din e-postadress till info@naventi.se

Stockholm den 16 juli 2020

Förvaltarteamet
Naventi Fonder

Avkastning

Fond
Glob.Obligation
Defensiv Flex
Balanserad Flex
Offensiv Flex
Kvartal 2
5,06%
10,15%
15,27%
23,29%
2020
-2,93%
1,28%
6,83%
14,57%

Allokering

Aktier
Tillväxtmark.
USA
Europa
Norden
*Relativt jmf.index

Övervikt*
Undervikt*
Undervikt*
Övervikt*


Räntor
Duration
High Yield
Investment Grade

Kort
25%
75%


Fondernas allokering

Fond
Defensiv Flex
Balanserad Flex
Offensiv Flex
Glob. Föret
Aktier
24 %
52 %
94 %
0 %
Räntor
76 %
48 %
6 %
100 %